توسط اداره‌کل استاندارد استان انجام شد:

بازدید نظارتی از آزمایشگاه اکسیر آزمای بیستون شهرستان قصرشیرین  

در راستای نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در حوزه فرآورده های نفتی ترانزیتی و بررسی راهکارهای موثر تسریع در زمان صدور نتایج آزمون در راستای اجرای ماده 45 ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و ارز از آزمایشگاه مذکور بازدید به عمل آمد.

در راستای نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در حوزه فرآورده های نفتی ترانزیتی و بررسی راهکارهای موثر تسریع در زمان صدور نتایج آزمون در راستای اجرای ماده ۴۵ ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و ارز از آزمایشگاه مذکور بازدید به عمل آمد.

در این بازدید نسبت به بررسی شرایط آزمایشگاه و توانمندی و مهارت پرسنل در انجام آزمون، نحوه صدور نتیجه آزمون و صحه گذاری نتایج، بررسی کنترل های میانی تجهیزات آزمایشگاهی و سایر ابعاد نظارتی آن اقدام شد و در خصوص برخی از نواقص راهنمایی های لازم منطبق بر استاندارد ۱۷۰۲۵ و سایر دستورالعمل ها و رویه های نظارتی سازماتی مواردی به مدیر فنی سایر کارکنان آزمایشگاه منتقل گردید.