مدیریت مصرف برق (چاه‌های کشاورزی برقی)

مدیریت مصرف برق (چاه‌های کشاورزی برقی)

مدیریت مصرف برق (چاه‌های کشاورزی برقی)

افزایش تولید با مشارکت مردم

شعار کلیدی پویش امسال«کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق در ۲۱ هفته»

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب